نوع سهامدار بر حسب «حقیقی» و یا «حقوقی» بودن

فقط پنج رقم قسمت عددی کدبورس، مثال: مقدار «01541» برای کد بورس «پـا ر 01541»
تمامی اعداد شماره شناسنامه بدون ارقام صفر ابتدایی
تمامی اعداد شماره ثبت بطور کامل
ده رقم کد ملی بدون خط تیره
یازده رقم شناسه ملی بدون خط تیره

حداقل ۸ کاراکتر ( حروف انگلیسی، اعداد و یا ترکیبی از آنها)
آدرس ایمیل معتبر
حداقل ۸ کاراکتر و ترکیبی از حروف انگلیسی و اعداد
همانند کلمه‌عبور