• منتشر شده در ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

    نحوه پرداخت خالص وجوه نقد حاصل از فروش حق تقدمهاي استفاده نشده